Marketing

1.2 گرم معادل 18.2 گربن مناسب برای تفنگ های 5.5 میلیمترو

pcpهای مجاز در کشور

طراحی و تولید شده به شکل نیمه آج

(منحصر به فرد درعرصه صنعت ساچمه سازی جهان)

به همراه ارئه تست گروپ گیری (جمع تیر)

فیلد تارگت Filed Target

بنچ رست  Benchrest